Shin-Etsu Silicones of America, Inc. Products

Trade NameSupplier NameFunction
KF-8018 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Hair Conditioner, Emulsifier, Feel Enhancer
KF-8020 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Glosser, Feel Enhancer
KF-9908 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Waterproofing Agent
KF-995 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Lubricant
KF-99P Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Wetting Agent, Feel Enhancer
KM-903 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Glosser, Feel Enhancer
KMP-590 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Feel Enhancer
KMP-591 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Powder, Feel Enhancer
KP-543 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Film Former
KP-545 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Wetting Agent, Film Former
KP-545L Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Wetting Agent, Film Former
KP-550 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Wetting Agent, Film Former
KP-561P Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Glosser, Feel Enhancer
KP-578 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Dispersant, Wetting Agent
KSG-016F Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-15 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-16 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Thickener, Feel Enhancer
KSG-16 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-18A Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Glosser, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-19 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-210 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-280 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-310 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-320 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-320Z Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-330 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-340 Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-350Z Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-360Z Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer
KSG-380Z Shin-Etsu Silicones of America, Inc.Emulsifier, Thickener, Rheology Modifier, Feel Enhancer